Information om Frisholmparken

Veje

Indkørsel til udstykningsområdet sker via Frisholmparken.

Udstykker anlægger veje og stier. Veje anlægges generelt med en bredde af 9,5 m som stilleveje med max. 30 km/t. Bredde af den asfalterede del udgøre min. 5,5 m. Der anlægges fortov langs alle veje.

Langs alle veje anlægges kantsten og grundkøber tildeles asfaltrampe i 6 m’s bredde.

Fællesarealer

Der anlægges store fællesarealer som led i udstykningen. Fællesarealerne anlægges i græs. Legeredskaber, boldbaner, bænke mv. skal bekostes af grundejerforeningen.

Bebyggelse

Lokalplanen er udformet for åben/lav boligbebyggelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde, boligens placering på grunden etc.

Geotekniske undersøgelser

Der er udført 7 sonderende boringer fordelt over hele udstykningsområdet. Boringerne viser, at nedsivning af regnvand er muligt for området som helhed.

I løbet af efteråret 2019 udføres 2 boringer per byggegrund – én midt på grunden og én i naboskel. HENT OG LÆS DEN FULDE RAPPORT HER

Byggepligt

Der er ikke en tidsbegrænset byggepligt på byggegrundene.

Udmatrikulering/måleblad

Den enkelte matrikel afsættes af  landinspektør, hvorefter den endelige arealopgørelse kan finde sted. Målebladet fremsendes til Geodatastyrelsen for godkendelse. Herefter kan skødet udstedes.

Forsyningsledninger

Spildevand

Grunden leveres med spildevandsstik, der afsluttes ca. 1 m inde på byggegrunden. Stikledning på egen grund betales af køber. Tilslutningsafgiften afholdes af sælger.

Regnvand

De geotekniske undersøgelser har vist, at regnvand kan nedsives. Den enkelte køber skal således foranstalte faskineanlæg, så regnvandet kan nedsives på egen grund. Lokalplanen åbner en mulighed for, at regnvandet kan håndteres på de grønne fællesarealer, ifald den enkelte grund ikke er nedsivningsegnet.

Rent vand

Vandstikledning føres ca. 1 m ind på byggegrunden og afsluttes med stophane. Vandet leveres af Them Vandværk. Tilslutning på egen grund betales af køber. Tilslutningsafgiften afholdes af sælger.

El-forsyning

Ved skel langs vejen opsættes skabe for el. Tilslutning på egen grund betales af køber. Tilslutningsafgiften afholdes af sælger.

Fiber

Byggemodningen er forberedt for fremføring af fibernet. Køber afholder selv tilslutningsbidrag mv.